Dr. Benzion Sorotzkin, Psy. D.

השקפת התורה על הגבלות, סייגים ומיניות

Jun 28, 2020 | עברית, ענייני קדושה

חלקים נרחבים בתורה עוסקים בסייגים ובהגבלות. בדמיונם של צעירים חרדים רבים, מצטייר הקב”ה כך: אליל רב עצמה שמסיבה מסתורית כלשהי זקוק לנו כדי שנימנע מהפרת פקודותיו ונספק לו נחת על ידי עשיית מעשים טובים. אם נפר את הכללים, נמיט על עצמנו את חרון אפו. בתסריט הגרוע ביותר, הדימוי הפנימי של ה’ מזכיר מאוד את האלילים העתיקים שלא התעניינו כלל במוסריותם או בשלומם של האנשים שעבדו אותם. ברמה הבסיסית, הם היו בריונים חזקים מאוד והיה צורך לפייסם כדי להימנע מ”מכות” או גרוע יותר.

 

מאמר השלם: Boundaries – Hebrew