Dr. Benzion Sorotzkin, Psy. D.

?פיתוח מידות טובות: לימוד או חוויה

Jun 28, 2020 | עברית, הורות

כשהלל הזקן התבקש לסכם את התורה כולה במשפט אחד, הוא הכריז: “דעלך סני לחברך לא תעביד זו – היא כל התורה כולה ואידך פירושה הוא, זיל גמור ” מה ששנוי עליך אל תעשה לחברך, וכל היתר – פרשנות. זו רמת החסד המינימלית: לא להזיק לאחרים. דרגה גבוהה יות ר של חסד מוגדרת על ידי רבי עקיבא במאמרו המפורסם: “ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה” . ברור מכאן שהפרה של מצוות שבין אדם לחברו בעייתית לפחות כמו הפרה של מצוות שבין אדם למקום. הורים המודעים לנקודה זו משקיעים מאמצים רבים כדי להנחיל לילדיהם מידות טובות. מטרת מאמר זה היא לזהות את השיטה היעילה ביותר לפיתוח תכונות אופי חיוביות בילדינו

Read more: Middos, Hebrew